Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce to zlé. Jeho ústa totiž mluví z hojnosti srdce."
Lukáš 6:45 (NBK)

David říká v žalmu 119:11: “Tvou řeč/Tvé slovo uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil.” Věci se stávají pokladem tehdy, mají-li pro nás určitou cenu. Pokud si budeme vážit a cenit Božího slova víc než čehokoli jiného, po čem bychom mohli toužit, pak se Boží slovo stane pokladem. A pokud se stane pokladem, pak musí být dobře uschováno, aby ho nikdo neukradl. Tajnou skrýší vašeho života je vaše srdce a to je přesně to místo, kde by se naše cennosti měly skladovat.  Kde bude váš poklad, tam bude vaše srdce. Ať Boží slovo bohatě přebývá ve vašich srdcích ve vší moudrosti a duchovním porozumění. Důsledkem toho pak bude vyučování a služba jednoho druhému v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních. Milostí zpívejte ve svých srdcích Pánu. Váš v Kristu