Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Rozhlédl se tedy a hle – u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. „Vstaň a jez!“ řekl mu. „Máš před sebou dlouhou cestu.“ Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Oréb.
1. Královská 19:5-8 (B21)

Eliáš poslechl Boha, prorokoval pravdu, svolal oheň z nebe, zabil všechny Baalovy proroky, obrátil národ zpět k uctívání pravého Boha. Zastrašování Jezábel ho ale dovedla do situace, kdy musel v zoufalství utíkat o život. Tehdy ho navštívil Boží anděl a nakrmil ho jednou i podruhé, pak Eliáš vstal a v síle toho pokrmu šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře. I my jsme byli úžasně nakrmeni Bohem skrze konferenci Majestát 2012. Je tedy čas povstat a jít kupředu na vyšší místo v Bohu, není čas upadat zpět do tělesnosti.