Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře – smrt nad ním už nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem.
Římanům 6:9-12 (B21)

Vzkříšení Pána Ježíše z mrtvých je mocným důkazem toho, že panování hříchu nad námi bylo zlomeno. Většinou se klade důraz na Kristovo vítězství nad smrtí a hrobem, mnozí jakoby zapomínají na to, že bez hříchu by žádná smrt nebyla. Musíme dobře pochopit fakt, že naším úhlavním nepřítelem je hřích, tj. ta hříšná přirozenost, která vystrnadila spravedlivou Boží přirozenost v člověku prostřednictvím zakázaného stromu. Kristus byl vzkříšen z mrtvých Duchem svatosti, což je důkaz toho, že Boží spravedlivé požadavky byly splněny, spravedlnosti bylo učiněno zadost a hřích ztratil svou vládu. Chvála Pánu!