Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám.
1. Korintským 15:20-25

Být nepřítomný v těle znamená být u Pána! To je slavná naděje, kterou Boží dítě má. Takže zatímco tělo očekává v hrobě na zvuk polnice, duch a duše jsou u Pána a čekají na opětovné spojení s tělem. Kristus Ježíš svým vzkříšením přivedl nový úsvit, zlatem zalitý den, kdy se slavná nesmrtelnost nabízí všem, kteří zesnuli v Pánu Ježíši.