Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil.
Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo.
1. Královská 17:5-7 (B21)

Elijáš potřeboval vdovu a vdova potřebovala Eliáše. Jejich obživa byla vzájemně propojená. Jeden nemohl bez druhého přežít. Boží zázraky se častokrát dějí ve dvojicích či párech. Nejsme předurčeni přežít sami. Mé požehnání je spojené s tvým požehnáním a naopak. Bůh je ten, kdo spojuje. Když k tomu propojení dojde, nic nezastaví Boží zázrak. Váš v Něm,