A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je ten, o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Jan 1:14-17 (CSP)

Transformující moc Boží milosti je zde. Kdokoli může vejít dveřmi milosti a dokázat její mocí věci, nad kterými bude žasnout přirozený a nevěřící svět. Všichni se budou divit kráse a výjimečnosti díla Boží milosti v našich životech. Díky Církvi andělé žasnou nad tím, co dokáže Boží milost udělat skrze nás, kteří stále ještě žijeme v tomto hliněném chrámu a v obklíčení nepřátelských sil zla, ve světě plném temnoty a nevíry.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.