Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl.“
Matouš 8:14-17 (B21)

Nic nemůže nahradit Ježíšův dotek. Ať už ten uzdravující nebo ten, který přinese vysvobození od útlaku, deprese nebo obyčejné frustrace ze života.
Jeho dotek přinesl okamžitou úlevu Petrově tchýni a postavil ji na nohy, takže mohla začít sloužit Pánu. Mnozí dnes chtějí sloužit lidem nebo Pánu, ale jsou sraženi neduhy, vinnou, odsouzením, hříchy, rasismem nebo náboženskými duchy.
Přijmi Jeho dotek, prober se a služ Mu.