Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“  „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“  „Pojď!“ řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. „Pane, zachraň mě!“ vykřikl.  Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. „Proč jsi pochyboval, malověrný?“ řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: „Ty jsi opravdu Boží Syn!“
Matouš 14:23-33 (B21)

V poslední době jsem tuto pasáž kázal. Když jsem se modlil na kolenou, Pán mi do srdce vložil porozumění ohledně verše 32 – když vrátili na loď, vítr se utišil! Věřím, že pro Petra to byl den a zážitek, na který nikdy nezapomněl. Petr a dva synové Zebedeovi vůbec měli několik zážitků, které ostatní apoštolové neměli. Tyto nadpřirozené prožitky je ale nijak nepovýšili nad běžné věřící, kteří je neměli. Pán i Petr se vrátili zpátky k nim na loď a hned potom přestal vítr foukat. Přemýšlejte o tom. Církev, tělo Kristovo, je často zmítána vichřicí, kterou způsobují ti, co tvrdí, že mají nadpřirozené prožitky a duchovní zážitky, které je v jejich očích vyčleňují a dávají jim duchovní nadřazenost. Ta je pak vede k tomu, aby pohrdali všemi, kteří jsou na lodi. Takže se do ní nevrátí, ale rozdělí členy, založí květináčovou církev nebo službu…Ale Ježíš i Petr se vrátili zpátky k ostatním na loď. Hned potom přestalo foukat. Vítr rozervává církve a služby. Květináčové skupiny se buď utopí, nebo se pokoří a vrátí zpátky na loď.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha