Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: „Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!“ Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: „Už dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové.“ Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Rozhlédl se tedy a hle – u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. „Vstaň a jez!“ řekl mu. „Máš před sebou dlouhou cestu.“ Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Oréb.
1. Královská 19:1-8 (B21)

Ať nás tato pasáž Písma poučí. Vidíme, jak Bůh skrze Eliáše vykonal velké věci a způsobil vítězství. Eliáš zničil všechny falešné proroky, očistil zemi od modlářství, obrátil srdce lidí zpátky k Bohu, svolal z nebe oheň a déšť. Hned na to ho vidíme utíkat před jednou ženou! Poučení: když tě Bůh použije, uteč se hned potom do své tajné komůrky k modlitbám a obecenství. Nech se občerstvit a znovu nakrmit v duchu. Nepřeháněj to s oslavami vítězství. Každé vítězství, každé požehnání musíme využít k tomu, abychom se přiblížili k Boží hoře.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.