Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,a neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“
Matouš 1:18-21; B21

Těhotná; pod srdcem nosící ten pradávný sen, realitu a podstatu, spasení národů. Současný tlak ve světě představuje porodní bolesti antikrista. Marie s Josefem byli z nařízení císaře nuceni cestovat daleko kvůli sčítání lidu. Ve vřavě těchto přesunů lidí se narodil Kristus v Betlémě, což v překladu znamená Dům Chleba. Chléb života se tedy narodil v Domě Chleba. Tlak této doby donutí mnohé porodit to, co již dávno počali. Bude to Kristus nebo antikristus? Dítě těla, smyslů, tělesnosti nebo dítě Ducha svatého? Veselé Vánoce