Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: „Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh,
jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!“ Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: „Dej mi lidi. Majetek si nech.“ Abram mu ale odpověděl: „Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic – ani nitku, ani sandálový řemínek – abys neřekl: ‚Já jsem obohatil Abrama.‘
Genesis 14:18-23 (B21)

Jehova Elyon, nejvyšší Pán, svrchovaný Bůh. To je jméno, které Bůh zjevil Abramovi na bitevním poli a prostřednictvím Melchisedecha, krále Sálemu, kněze nejvyššího Boha. Tady Bůh zjevil své svaté jméno tím, že dal Abramovi vítězství v bitvě proti obrovské přesile, kde čelil děsivému nepříteli. Když stojíme tváří v tvář nemožné situaci, dáváme Jehovovi Elyon šanci zjevit sám sebe.