Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů až ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.
Jozue 1:4-8 (B21)

Jozua dostal pověření dobýt a rozdělit dědictví. Izraelský lid na něj spoléhal, že je dovede do Bohem přidělených dědických podílů. Právě o tom je vedení. Leader pomáhá lidem vítězit a přivlastnit si to, co pro ně získal Kristus svou obětí. Nesmíme si dopřát klidu, dokud každý nebude vědět, že mu patří uzdravení, vysvobození, pokoj, křest Duchem svatým…zkrátka, že celý balíček spasení je k dispozici a stačí se po něm jen vztáhnout.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha