Poslal jí tuto odpověď: „Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato.“ Ester na to Mordechajovi odpověděla: „Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. Ať se za mne postí tři dny – ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu.“ Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala.
Ester 4:13-17 (B21)

Břemeno na ramenou královny Ester bylo obrovské. Nesla břemeno osudu celého židovského národa. Od královny Ester se můžeme naučit, jak se připravit na velmi obtížné setkání s nejistým výsledkem. Ona znala moc půstu. Nejenom toho osobního, ale půstu společného. Znala zdroj moci a správné dveře, na které zaklepat. My dnes máme neomezené pozvání k přistoupit ke zdroji svrchované moci. Tak se chopme této velké příležitosti a přistupme k tomuto posvátnému zdroji moci. Kvůli svému životu, životům svých bližních, abychom přivodili Hamanův pád.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.