Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena.“ Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: „Kdo se dotkl mého roucha?“ Jeho učedníci mu řekli: „Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?“ On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš jí odpověděl: „Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení.“
Marek 5:25-34 (B21)

Jak spustit svůj zázrak. Tvoje víra v něco není skutečná, dokud nezačneš jednat. Jistota a plné přesvědčení vyžadují akci. Skutek víry. Dcero, tvá víra tě uzdravila! Náš Bůh je Bohem víry. Nikomu nenadržuje, ale dá na víru a víra mu dělá radost. Tato žena nepřišla za Pánem s prosbou, aby ji uzdravil. Jen natáhla ruku a vzala si to, v co věřila, tedy své uzdravení, a chtěla jít nepovšimnuta domů.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha