Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.
Efezským 4:29-32 (B21)

Budování druhých, podpora jejich duchovního růstu a rozvoj charakteru věřících skrze vyučování a dobrý příklad – hlavně toto je práce naší lásky. Máme mluvit slova, která Ducha svatý může pomazat a použít pro zbudování toho, kdo je slyší. Nedávejme ďáblu a démonům nástroje, které zneužijí k tomu, aby někoho sráželi k zemi.
Buďte požehnaní, buďte požehnáním, pastor Festus Nsoha.