To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.
2. Korintským 4:15-18 (B21)

V Malachiáši 3:6 říká Bůh: “Já jsem Hospodin, ten který existuje sám o sobě, ten, od Něhož se odvíjí existence všeho a všech, já se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli pohlceni a nebudete zničeni.” Utíkejte do pevnosti. Spolehněte se na to, co je pevné, silné a spolehlivé. Dočasné věci jsou nespolehlivé. Pamatujte, že nebe a země pominou, ale Boží slovo zůstává navěky. Viditelné věci jsou dočasné a stejně tak dočasná jsou naše lehká soužení. S pohledem upřeným k věcem, které jsou věčné, jsme posilováni a přemáháme tak věci, které jsou dočasné.