Hospodin je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat.
Žalm 27:1-3 (B21)

Tak jak se stále více prohlubuje temnota tohoto světa, začneme si jako Boží děti vážit a hluboce cenit nevyčíslitelné hodnoty Boha jako našeho světla. Toho světla, které vede naše nohy a mysl po bezpečné cestě. Když se faraonova armáda snažila pronásledovat Izraelce skrz moře, Boží světlo jim bylo temnotou, zatímco Izraelcům bylo světlem, které je vedlo a střežilo. Boží světlo vždycky oslepuje nepřátele Jeho lidu. Duchovní osvícení zjevuje v této hodině potřeby bohatství Jeho slavné dobroty těm, kdo Mu důvěřují.