Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně – ať se vám oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné – jedinému Bohu, našemu Spasiteli – jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vláda i moc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.
Juda 117-25 (B21)

Jaký užitek má modlitba v jazycích Juda ve své knize povolává věrné k zápasu o víru. Jinými slovy vyzývá je k boji, trpělivému a vytrvalému zápasu za pravdu, která nám byla předána, kterou jsme spaseni, a na které stojíme a žijeme, a skrze kterou sloužíme Pánu Ježíši Kristu. Varuje před odpadlíky, poskvrněnými snílky, kteří nemají Ducha. Potom nás povolává, abychom se budovali modlitbou v Duchu Svatém. Modlitbou v Duchu se zapojujeme do řeky Boží lásky.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha