„Mistře,“ odpověděl mu jeden ze zástupu, „přivedl jsem k tobě svého syna, který má
němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on má pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to!“ „Vy nevěřící pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně.“ A tak ho k němu přivedli. Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, až upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se zeptal jeho otce: „Jak dlouho se mu to děje?“ „Od dětství,“ odpověděl. „Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!“ „‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“ „Já věřím!“ zvolal hned chlapcův otec. „Pomoz mé nevíře!“ Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: „Němý a hluchý duchu, já ti přikazuji: vyjdi z něj a už do něj nevcházej!“ A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal.

Marek 9:17-27 (B21)


Odpovědnost za bezpečí dětí je na rodičích. Rodiče nesou odpovědnost, dokud jsou
děti malé a v jejich přímé péči. Jde o to zachovat je v bezpečí po fyzické, ale i
duchovní stránce. Tedy v bezpečí před démonickými invazemi. V této době je to velice důležité. Rodiče mohou otevřít tím, jak žijí, dveře ďáblu, který pak zaútočí na jejich děti. Rodiče se musí naučit žít mezi sebou v pokoji a klidu a bez ustání se modlit za bezpečí své rodiny. Tento otec nakonec otevřel dveře Pánu Ježíši, který mohl vstoupit do života jeho syna a vysvobodit ho. Pusťte Ježíše do své rodiny, jinak sklidíte příšernou sklizeň v podobě invaze démonů.
Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha