Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádcek Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Izajáš 9:5-6 (CEP)

Rozbalte vánoční dárek. Představte si, že dáte někomu velmi drahý vánoční dárek. Dotyčný ho přijme s velkou radostí a nadšením a velmi vám za něj poděkuje. Nicméně ho nikdy nerozbalí, neví, co je to za dárek, a nikdy si ho tudíž neužije. To je dilema Vánoc. Kolik lidí, kteří oslavují Vánoce, vlastně „rozbalí“, poznají, přijmou, uvěří a získají užitek z Jeho narození? Rozbalte ten zázrak, radu, všemohoucnost. Vzdejte se jeho svrchovanosti a pokoji. Veselé Vánoce!