Těm také po svém utrpení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.
Skutky 1:3

Bůh spolehlivě a nezvratitelně dokázal, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých; předložil živý důkaz toho, že proroctví o příchodu Jeho Syna bez hříchu, který zemře na kříži za hříchy světa a vstane třetího dne z mrtvých na potvrzení toho, že byla zaplacena plná cena za vykoupení, bylo naplněno. Jádrem křesťanské víry je vzkříšení Ježíše Krista. Takže Pán musel prokázat několika nevyvratitelnými důkazy, že je skutečně živý. Duch svatý, seslaný z nebe, je jedním z těchto nevyvratitelných důkazů. Svět pozná, že On je živý podle toho, že vy jste dnes v Kristu, naplnění Duchem svatým, proměnění Jeho slovem a přítomností. Jedním z důkazů je také jednota a láska, kterou sdílíme v Pánu. Ať se sám Pán ve vás a skrze vás ukazuje každým způsobem a veškerou milostí jako živý, aby svět mohl poznat, že On vstal z mrtvých!
Váš v Kristu Pastor Festus Nsoha