Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.

Skutky 10:34-38 (B21)

Jako Kristovy následovníci bychom si měli stále připomínat, že máme následovat Jeho příkladu. Ježíšovo první poselství, když k sobě povolal první učedníky, bylo: následujte mě. Pro Pána bylo uzdravování jen konáním dobra. Dobrým skutkem, který měl prospět někomu druhému. Jeho uzdravující a osvobozující služba byly ukázkou toho, že Bůh je dobrý. Ježíš chce, aby i jeho následovníci kam přijdou, tam konali dobro. Uzdravovali nemocné a přinášeli úlevu ztrápeným.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha