Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“ Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“  „Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Pán.“
2. Korintským 6:14-18 (B21)

Cena, kterou věřící platí za to, že žijí život, při kterém nerozlišují mezi svatým a nesvatým a tím, co je ze světla a co je ze tmy, je nepředstavitelně vysoká. Neoddělený život vysaje pomazání. Aby se člověk pozvedl až na pozici syna či dcery, vyžaduje, aby úroveň jeho obecenství a oddělení se pro Otce byla pro Boha dostatečně přijatelná.
Pastor Festus Nsoha