Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to jest stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost má pouze závěť zemřelých; dokud zůstavitel žije, závěť nenabývá platnosti.
Židům 9:11-17 (B21)

Každý, kdo pochopí, že Nová smlouva je poslední vůle – závěť, kterou Ježíš Kristus zanechal svým následovníkům, začne chápat Novou smlouvu lépe. Tak jako každý bohatý člověk pořídí závěť pro své dědice, Kristus Ježíš, který byl nejbohatší a nejmocnější člověk, který kdy chodil po zemi, zanechal nepředstavitelné bohatství pro ty, kteří v Něj uvěří. Odkázal nám jméno, které má moc ve třech světech. Troufni si přijmout Novou smlouvu jako svoje nejvzácnější dědictví, které ti odkázal někdo, kdo tě tak moc miloval, že za tebe zemřel, ale vstal z mrtvých, aby zajistil, že tě nikdo nepřipraví o tuto nepřekonatelnou poslední vůli.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.