Když pak Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl jeho tchyni, jak leží a má horečku. Dotkl se tedy její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala je obsluhovat. Když potom nastal večer, přivedli k němu mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a uzdravil všechny nemocné, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: "On sňal naše slabosti a odnesl naše nemoci."
Matouš 8:14-17 (NBK)

Petrova tchýně se ocitla v záři Kristova uzdravujícího světla, On se jí dotkl a ona byla uzdravena. Když potom nastal večer, Ježíš vymítal démony a uzdravoval zástupy lidí. Tehdy zřejmě nebylo možné dotknout se všech a položit na ně ruce, Ježíš mluvil uzdravující slovo a oni byli uzdraveni. Pokud jste nemocní, tak přijďte k Božímu uzdravujícímu světlu, přijměte Jeho uzdravující dotek a vstaňte uzdravení. Uzdravujícím světlem jsou míněny osvícení a obnova mysli Slovem tak, aby nám přestala bránit v přijetí uzdravení. Přijměte utěšení v Ježíšově jménu.