Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“
Matouš 1:18-21 (B21)

Zrození z Panny je samým srdcem křesťanské víry a naplněním proroctví o tom, že Bůh přijde na svět v lidské podobě. “Neboj se, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.“ To, co bylo počato z Ducha svatého, bude vždy přinášet spásu. Sny, plány a záměry, které byly počaty a zrozeny z Ducha svatého a jím také pomazány, vždycky rozdrtí hadovu hlavu. Váš v Kristu,