Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“ Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.
Marek 16:15-20 (B21)

Toto velké pověření dal Pán každému věřícímu a má být bráno velmi vážně. Poslední instrukce a poslední slova před odchodem jsou svatá. Pán popsal svým učedníkům závěrečné dílo a my se jím máme zaobírat dokud se nevrátí. V tomto popisu máme směr a zacílení a máme se mu plně věnovat, abychom našli Boží přízeň, ochranu a partnerství. Pokud nebude kázat Boží slovo, tak Pán nemá co potvrzovat.
Kaž slovo.