Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho už nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl: „Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha tě zapřísahám, netrýzni mě!“ (Ježíš mu totiž řekl: „Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!“)  „Jak se jmenuješ?“ ptal se ho Ježíš. „Mé jméno je Legie,“ odpověděl. „Je nás totiž hodně.“
Marek 5:1-9 (B21)

Z těchto veršů je zřejmé, že z toho člověka démoni nevyšli hned napoprvé, kdy jim Pán přikázal z  něj vyjít (Lukáš 8:28), ale až poté, co ten člověk přiběhl, padl na kolena a klaněl se mu. Bůh stvořil lidskou vůli a respektuje rozhodnutí člověka. Neznásilňuje vůli člověka. To dělá ďábel, tedy i každý satanský kult a každé náboženství. Bůh vyžaduje víru a uvědomělé a dobrovolné poddání se Jeho vůli a autoritě.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha