Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“ Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.
Marek 16:14-20 (B21)

Každý věřící dostal moc. Co teprve ti, kteří jsou naplněni Duchem svatým. Tato moc v nás však bude jen dřímat, pokud ji nezapojíme do práce. Pavel napsal Timoteovi, aby rozněcoval Boží dar v sobě. Jednoho dne budeme Bohu skládat účty z toho, jak jsme naložili s mocí a dary, které nám dal. Aktivujte je tím, že ve víře vyjdete do světa kolem vás.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.