„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy.  V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
Jan 14:15-21 (B21)

Pán Ježíš odhalil svým učedníkům tajemství svých skutků a divů. Můj Otec, který je ve mně, On dělá ty skutky! Jeho těsné a nenarušené spojení s Otcem prostřednictvím osoby Ducha svatého bylo tajemstvím Jeho života a služby. Účelem jeho výkupné oběti bylo uvést nás do stejného tajemství – aby On přebýval v nás a my v Něm díky osobě Ducha svatého.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha