Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž [a]mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!
Filipským 3:1-8 (B21
)

Celá pasáž se dá shrnout Pavlovými slovy “radujte se v Pánu”. Tato radost je ale nedostupná pro ty, kteří nepovažují všechno za hnůj ve srovnání s poznáním Krista. Všechno, co máme, čeho jsme dosáhli a čím se můžeme stát, musíme neustále přinášet k patě kříže, a to tím spíš, pokud se to stává překážkou našeho vztahu s Pánem.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha