Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!“ Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo.  Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné.
Apoštolové vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost.
Skutky apoštolů 4:29-33 (B21)

Po čtyřicet dní po svém vzkříšení se Pán při různých příležitostech setkával s apoštoly i dalšími učedníky. Mnoha nezvratnými důkazy ukazoval, že je živý. Poté jim přikázal, aby počkali na příchod Svatého ducha. Jakmile pak byli naplněni mocí z výsosti, jejich prvořadým břemenem bylo všemi možnými nezvratitelnými důkazy ukázat všem, že Ježíš je vzkříšen. To znamená kázat Krista. Demonstrovat moc vzkříšení.