Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. 1 I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali už za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát.16 Když obcházeli posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: „Křičte! Hospodin vám dal to město! Ať to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s ní i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo klatbě, abyste jí nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co propadlo klatbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstí. Všechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu.“
Jozue 6:13-19 (B21)

Zde vidíme, jak velké požehnání přináší správně provedená Bohem daná strategie. Duchovně vzato bylo Jericho místo, které mělo schopnost ublížit. To město bylo přeci tak hříšné, že nejspravedlivějším člověkem v něm byla prostitutka. To město bylo tak proklaté, že jeho poklady nebyly vhodné pro lidské užívání. Bohatství mnohých měst, firem a průmyslových odvětví je dnes stejné. Lidé, kteří nepřinášejí své desátky Bohu, se mohou snadno otevřít prokletému bohatství a způsobit sami sobě velkou škodu. Desátky a dary pomáhají posvětit bohatství a očistit ho od znečištění a špíny tohoto světa, který leží ve temnotě.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.