Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“ Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu.
2. Korintským 9:9-12 (B21)

Díkůvzdání za sklizeň

Od slunce východu do slunce západu ať je chváleno jméno Hospodinovo! Tak jako lidé něco málo zasadí a sklidí mnohem víc, než bylo zaseto, jako lidé investují a mají zisk, tak Bůh zasívá milost, dobrotu a požehnání a očekává svou úrodu – díkůčinění. Plody jeho díla v nás, pro nás a skrze nás by měly vést ke stále se rozhojňujícímu díkůčinění.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha