Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: „Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl.“ Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku.  A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak už Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem.

Exodus 17:8-13 (B21)

Zde je popsána zvláštní válečná strategie vedoucí k vítězství nad Amalekem. Vystoupit na horu představuje půsty a očekávání na Pána v modlitbách. To, jak drželi Aron s Hurem Mojžíšovy ruce nahoře, symbolizuje modlitební a postní podporu. Představuje to vzájemnou shodu. Primární zodpovědností pomocníků vedoucích a leaderů je pomáhat jim nést duchovní břemena. Duchovní zátěž je skutečná a tato břemena mohou být těžší než fyzické závaží. Požehnaní jsou leadeři, kterým Bůh dal jejich Arony a Hury.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha