Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
1. Petrova 4:12-14 (B21)

Náš Pán Ježíš strpěl největší hanbu a ponížení, větší než kdokoli z lidí. Nesl totiž hanbu našeho hříchu. Hřích je hanba. Hřích, to je to největší ponížení. Bible říká, že všichni zhřešili a ztratili slávu. Ale Pán Ježíš a všichni svatí, kteří kvůli Kristu trpěli a trpí, vidí ve svém utrpení a hanbě cestu do slávy. Štěpán, když ho kamenovali, vzhlédl do nebe a viděl Boží slávu. Je načase, abychom byli smělí a vysmáli se posměškům hříšníků. Víme totiž, že na nás spočívá Duch slávy. My jsme v roce 2017 předurčení ke slávě a povýšení ve všech oblastech našeho života. Amen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.