A když je shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby očekávali Otcovo zaslíbení, "které jste," jak řekl, "slyšeli ode mne; neboť Jan zajisté křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech." Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho: "Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?" On jim však řekl: "Není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci; ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země." 
Skutky 1:4-8 (NBK)

Těsně před tím, než Pán odešel do nebe, se ho Jeho učedníci neptali na nebe, nebo na příchod Ducha svatého, nebo na spasení světa. Nikoli, ptali se ho, kdy obnoví izraelské království. Kdybys měl poslední šanci říci Pánu tu nejdůležitější věc, kterou máš na srdci, co by to bylo?