Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.

Jan 5:19-23 (B21)

Místo, role a moc otce v životě dnešního dítěte je velice vágní. Základní krize lidstva spočívá v chybně pojatém otcovství. Spasitel přišel, aby upoutal naši pozornost ke kořeni problému, tedy aby znovu ustanovil Otcovství. Jako Boží děti musíme vidět Otce stejně jako Ježíš, mít s ním takový vztah, jako Ježíš, a tím dávat Otci Jeho právoplatné místo v našich životech. Jednoduše řečeno, celá služba našeho Spasitele se týkala Otce.

Váš v Kristu, Pastor Festus Nsoha