Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“  „Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“  Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“ Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když je naplnili až po okraj, 8 řekl jim: „Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“ Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.
Jan 2:1-11 (B21)

Písmo tu jasně potvrzuje, že toto byl první ze zázraků, které Pán udělal. Po celou dobu svého dětství, až do této doby, kdy mu bylo přibližně třicet let, žádné zázraky nedělal. Dokud nebyl pomazán Duchem svatým a mocí. To je v souladu s dalšími místy písma, které poukazují na fakt, že Jeho zázračná služba začala až s křtem ponorem a následným pomazáním Duchem svatým. Do té doby nekázal, neuzdravoval nemocné a nevymítal démony. Jak si můžeme myslet, že my zvládneme konat Boží dílo bez pomazání Ducha svatého?   Váš v Kristu, pastor Festus.