Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: „Rychle vstávej!“ Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: „Oblékni se a obuj.“ Když to udělal, anděl pokračoval: „Vezmi si plášť a pojď za mnou.“ Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: „Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával.“
Skutky 12:6-11 (B21)

Když nás Bůh vysvobodí z nějaké svázanosti, ať už je jakákoli, nebo když se doslechneme o manifestaci takhle podivuhodných Božích skutků, někdy nám to připadá až příliš skvělé na to, abychom věřili, že to je pravda. I Petr si myslel, že se mu to zdá. Když pak zaklepal na dveře domu, ve kterém se za něj věřící modlili, oni říkali, že to musí být jeho duch. Připravte se na Boží skutky, které v těchto dnech udiví i ty největší.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha