Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. „Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba.“ A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.
Zjevení 16:13 – 16 (B21)

Různé zájmové skupiny, politická uskupení, svazy a organizace jsou za našich dnů běžné. Už od onoho rozdělení, ke kterému došlo kvůli zmatení jazyků za času Nimroda, je lidstvo rozháněno silnými sektářskými, náboženskými či ideologickými vlivy. Jaké síly, za jakým účelem a pro čí slávu dnes spojují lidi dohromady? Ode dne Letnic však Duch živého Boha shromažďuje Jeho lid a připravuje ho na příchod Pána Ježíše Krista.