Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
Matouš 5:3-8 (B21)

První slova, která uslyšel člověk, když se poprvé nadechl a otevřel oči v zahradě, jak je zaznamenáno v Genesis o stvoření, byla „Bůh jim požehnal a řekl jim: buďte požehnaní, plodní a naplňte zemi. Menší je požehnaný od většího. Věřím, že jakmile se člověk narodí znovu a stane se součástí Boží rodiny, jako první uslyší, že mu Bůh říká: „buď požehnaný, plodný a naplň zemi“. Abychom zůstali v požehnání a Boží přízni, je naprosto nezbytné, abychom rozvíjeli uvedené požehnané postoje srdce a rostli v nich.