Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“ ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského.
1. Korintským 15:45-49 (B21)

Kristus je obživujícím duchem. Ten stejný duch, který vzkřísil Krista z mrtvých, přebývá v nás věřících. Skrze něj nás Bůh obživuje, naplňuje životem a přemáhá smrtelnost. Dává nám předchuť nesmrtelnosti skrze moc vzkříšení, která přebývá v našich pomíjivých tělech.