Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. „Cos nám to udělal, synu?“ řekla mu jeho matka. „Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali!“ „Proč jste mě hledali?“ odpověděl. „Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“
Lukáš 2:42-49 (B21)

V Bibli se číslo 12 objevuje na mnohých místech. 12 bylo kmenů Izraele, 12 zvědů poslal Mojžíš prozkoumat Kanaán, 12 kamenů položených uprostřed Jordánu, 12 kamenů vztyčených v Gilgalu, 12 Kristových apoštolů. Zjevení 21:12 mluví o novém Jeruzalému s dvanácti branami a dvanácti anděly v nich. Ježíš ve svých dvanácti letech věděl, kde je jeho Otec a chtěl na tom místě být a zabývat se Otcovými věcmi. V tomto novém roce nikdy nesmíme žít jen na základě předpokladů jako Marie a Josef, kteří předpokládali, že Pán cestoval s nimi dál, ačkoli tomu tak nebylo. Buďte věrní až do konce. Vás v Kristu,