Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“ Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘ Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.
Lukáš 4/1-13

Pravý záměr a moc letnic se dá vypozorovat, pokud se blíže podíváme na práci Ducha svatého na Ježíši. Duch svatý byl na Ježíši ne jenom proto, aby Ho pomazal ke službě, ale také aby Mu pomohl růst ve zralosti Jeho charakteru. Duch svatý byl jeho mentor, kouč a učitel, který mu pomáhal připravit se na to, co bylo před Ním.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.