Elíša řekl té ženě, jejíhož syna vzkřísil: „Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let.“ Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků.
2. Královská 8:1-3 (B21)

Když tato šunemitská žena poprvé přiměla Elíšu, aby se u ní zastavil na oběd, aby mu později připravila hostinský pokoj ve svém domě, neměla tušení, co toto laskavé gesto přinese do jejího života. V životě by nepomyslela na to, že tato laskavost povede k tomu, že bude mít syna, ten syn bude vzkříšen z mrtvých, že se díky proroctví vyhne utrpení při sedmiletém hladomoru a následně jí bude navráceno veškeré jmění a majetek.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.