Vy jste však  vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví,“ abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
1. Petr 1:9 (NBK)

Když rozumíme našemu postavení pomazaných kněží, proroků a králů Nové smlouvy a směle tyto pozice zaujímáme, svatost, krása a moc Boží je zjevená všem kolem. My jsme světlo zářící v temnotě, jsme sůl země, město na hoře. Tak jako Měsíc nemá své vlastní světlo, ale odráží světlo Slunce, tak i my jsme určeni k tomu, abychom odráželi světlo Slunce Spravedlnosti v tomto temném světě. Vstup do plnosti pomazání kněze, přejdi k pomazání proroka a uplatňuj moc a panování jako král. Vládni a kraluj s Kristem mocí Věčného života. Jsi velmi milován.