Prokřikuj Hospodinu všecka země. Služte Hospodinu s veselím, předstupte před obličej jeho s prozpěvováním. Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho. Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, do síní jeho s chválami; oslavujte jej, [a] dobrořečte jménu jeho. Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho.
Žalm 100 (B KR)

Vděčnost by měla být přirozeným postojem každého stvoření vůči Stvořiteli. Díkůvzdání by měla být první známá a společná řeč všech stvořených bytostí. Je tomu tak na nebi a mělo by tomu tak být i na zemi. A na zemi to tak brzy bude, až se všechny vykoupené duše probudí do slavného jitra nesmrtelnosti. Máme Ho uznávat, vyznávat, projevovat Mu vděčnost a dík za každou kapku milosti, které se nám dostane. Amen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.