Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: `Nejen chlebem bude člověk živ. ́" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: `Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. ́"
Lukáš 4:1-8 (B21)

Boží vize v Nové smlouvě byla a je vepsat Jeho slovo do srdcí a myslí Jeho lidí. Ve Staré smlouvě napsal Bůh svá přikázání na kamenné desky. Nyní touží po tom, vytetovat svá slova do našich srdcí. Jen si představte, kdyby Pán Ježíš nevěděl, „co je psáno“. Bůh řekl, že Jeho lid hyne pro nedostatek poznání. Schopnost znát a v hodině pokušení prohlásit, co je psáno v Písmu svatém, je nezměrně důležitá. Mnoho bitev dopadlo špatně jenom pro nedostatek poznání toho, co je psáno.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.