Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánků. Nikdo ať se před Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý ať přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh.
Deuteronomium 16:16-17 (B21)

Na konci každého roku, když sklidíte z polí úrodu, předstupte před moji tvář s darem. Každý člověk podle svých možností, podle míry požehnání, které přijal od Boha. Pohané připisují hojnost sklizně svým modlám. Bůh je schopen zahrnout vás veškerou milostí, abyste ve všech věcech měli dostatek. Amen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.